سپاه

  • شهید علی هاشمی
  • شهید اسماعیل دقایقی
  • شهید محمدرضا حقیقی
  • شهید اسماعیل فرجوانی

معراج اندیشه پویا